9. 6. 2024: Seminář Kyusho Karate s Paulem Bowmanem, 10 DAN