15. 10. 2023: Seminář Kyusho Karate s Paulem Bowmanem, 10 DAN